github microsoft/fluentui @fluentui/react-toolbar_v9.1.77
@fluentui/react-toolbar v9.1.77

latest releases: @fluentui/utilities_v8.15.3, @fluentui/theme_v2.6.46, @fluentui/theme-samples_v8.7.146...
19 days ago

Patches

  • Bump @fluentui/react-button to v9.3.74 (PR #30644 by mshoho)
  • Bump @fluentui/react-divider to v9.2.66 (PR #30644 by mshoho)
  • Bump @fluentui/react-utilities to v9.18.6 (PR #30644 by mshoho)
  • Bump @fluentui/react-jsx-runtime to v9.0.35 (PR #30644 by mshoho)
  • Bump @fluentui/react-context-selector to v9.1.57 (PR #30644 by mshoho)
  • Bump @fluentui/react-radio to v9.2.14 (PR #30644 by mshoho)
  • Bump @fluentui/react-shared-contexts to v9.16.0 (PR #30644 by mshoho)
  • Bump @fluentui/react-tabster to v9.19.6 (PR #30644 by mshoho)

Don't miss a new fluentui release

NewReleases is sending notifications on new releases.