Latest software releases

github
deployphp/deployer on GitHub v7.0.0-beta.20
github
ccxt/ccxt on GitHub 1.47.26
github
edx/edx-platform on GitHub release-2021-04-09-18.02
pypi
boto3 on Python PyPI 1.17.49
dockerhub
parity/polkadot on Docker Hub master-0.8.30-373cf924-600596b5
pypi
docutils on Python PyPI 0.17.1b1.dev0
dockerhub
hotio/radarr on Docker Hub pr-18d629b pr-ical_digital_releases-3.1.0.4857
dockerhub
hotio/radarr on Docker Hub pr-18d629b-1396-linux-arm64 pr-18d629b-1396-linux-amd64
github
vim/vim on GitHub v8.2.2741
github
jitsi/jitsi-meet on GitHub jitsi-meet_5764
Maybe you can find something interesting in this list